مواضيع مماثلة


  [Template] : قالبي postbit_legacy إفتراضيين و منسقين مع تحيات شباب الدلتا

  اذهب الى الأسفل

  [Template] : قالبي postbit_legacy إفتراضيين و منسقين مع تحيات شباب الدلتا

  مُساهمة من طرف الزعيم كول في الأحد ديسمبر 13, 2009 8:33 am

  قالبي بوست بت إفتراضيين و منسقين أحلى تنسيق :icon30:

  صور للقالبين ..  الكود:

  <head>
  <style type="text/css">
  .infouser {
   font: normal 11px "Microsoft Sans Serif";
   color: #000;
   letter-spacing: 0px;
   vertical-align: middle;
   padding: 1px 4px;
   border:1px inset #ccebfb;
   margin: 0 4px 2px;
  }
  .avataruser img {
   border:1px outset #ccebfb;
   margin: 10px auto 0;
   padding: 5px;
  }
  </style>
  </head>
  $template_hook[postbit_start]
  <table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
   <if condition="$show['announcement']">
    <td class="thead" style="font-weight:normal" colspan="2">
    <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
    <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
    </td>
   <else />
    <td class="thead" style="font-weight:normal" $post[scrolltothis]>
    <!-- status icon and date -->
    <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
    $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
    $post[firstnewinsert]
    <!-- / status icon and date -->
    </td>
    <td class="thead" style="font-weight:normal" align="$stylevar[right]">
    &nbsp;
    <if condition="$show['postcount']">المشاركة رقم: <a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
    <if condition="$show['inlinemod']">
      <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
    </if>
    </td>
   </if>
  </tr>
  <tr valign="top">
   <td class="alt2" width="190" style="text-align:center">
  <fieldset><legend>الكاتب</legend>
    <div id="postmenu_$post[postid]">
      <if condition="$show['profile']">
      <a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>
      <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
      <else />
      $post[musername]
      </if>
    </div>
    <if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont">$post[usertitle]</div></if>
    <if condition="$post['rank']"><div class="smallfont">$post[rank]</div></if>
    $template_hook[postbit_userinfo_left]
    <if condition="$show['avatar']">
      <div class="smallfont avataruser">
      &nbsp;<br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
      </div>
    </if>
  </fieldset>
    <div class="smallfont" style="text-align:right">
    <fieldset><legend>المعلومات</legend>
      &nbsp;<br />
      <if condition="$post['joindate']"><div class="alt1 infouser">التسجيل: $post[joindate]</div></if>
      <div class="alt1 infouser">العضوية: $post[userid]</div>
      <if condition="$post['field2']"><div class="alt1 infouser">$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></if>
      <if condition="$post['age']"><div class="alt1 infouser">$vbphrase[age]: $post[age]</div></if>
      <div class="alt1 infouser">
      $vbphrase[posts]: $post[posts]
      </div>
      <div class="alt1 infouser">بمعدل : $post[postsperday] يوميا</div> 
      <if condition="$show['infraction']"><div class="alt1 infouser">$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>
      <if condition="$show['reputation']"><if condition="$show['reppower']"><div class="alt1 infouser">$vbphrase[reppower]: <span id="reppower_$post[postid]_$post[userid]">$post[reppower]</span></div>
  <div class="alt1 infouser">نقاط التقييم: <span id="reppower_$post[postid]_$post[userid]">$post[reputation]</span></div>   
   </if><div style="text-align:center"><span id="repdisplay_$post[postid]_$post[userid]">$post[reputationdisplay]</span></div></if>
      </fieldset>
      <div align="center">$template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]</div>
      <div align="center">$template_hook[postbit_userinfo_right]</div>
      </div>
  <fieldset>
  <legend>التوقيت</legend>
  <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="[url=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/]http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/[/url] flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
  <PARAM NAME=movie VALUE="[url=http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf]http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf[/url]">
  <PARAM NAME=quality VALUE=high>
  <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
  <param name="wmode" value="transparent">
  <param name="menu" value="false">
  <EMBED src="[url=http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf]http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf[/url]" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="[url=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer]http://www.macromedia.com/go/getflashplayer[/url]" menu="false">
  </EMBED></OBJECT></center></div>
  </fieldset>
      <fieldset><legend>الإتصال</legend>
      $post[onlinestatus]<br /><br />
      <div style="text-align:center">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div></fieldset><br>
   </td>
   <if condition="$show['moderated']">
   <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]">
   <else />
   <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]">
   </if>
    $template_hook[postbit_messagearea_start]
    <if condition="$thread['firstpostid'] != $post['postid']">
    <font color="#000000">كاتب الموضوع : </font>
  <a target="_blank" href="member.php?$session[sessionurl]u=$thread[postuserid]" title="المزيد من المعلومات عن $thread[postusername]">
  $thread[postusername]</a>
  </if>
  <if condition="THIS_SCRIPT != 'private'">
  <font color="#000000">المنتدى : </font>
  <a target="_blank" href="forumdisplay.php?f=$forum[forumid]" title="الإنتقال للمنتدى">
  $forum[title]</a></if>
    <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
    <!-- icon and title -->
    <div class="smallfont">
      <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
      <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
    </div>
    <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
    <!-- / icon and title -->
    </if>
    <!-- message -->
    <div id="post_message_$post[postid]">
    $ad_location[ad_showthread_firstpost_start]
    <center><p style="font-family:Arial;font-size:16pt;font-weight:bold">$post[message]</p></center>
    </div>
    <!-- / message -->
  <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
    <if condition="$show['attachments']">
    <!-- attachments -->
    <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">
    <if condition="$show['thumbnailattachment']">
      <fieldset class="fieldset">
      <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
      <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
      $post[thumbnailattachments]
      </div>
      </fieldset>
    </if>
    <if condition="$show['imageattachment']">
      <fieldset class="fieldset">
      <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
      <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
      $post[imageattachments]
      </div>
      </fieldset>
    </if>
    <if condition="$show['imageattachmentlink']">
      <fieldset class="fieldset">
      <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
      $post[imageattachmentlinks]
      </table>
      </fieldset>
    </if>
    <if condition="$show['otherattachment']">
      <fieldset class="fieldset">
      <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
      $post[otherattachments]
      </table>
      </fieldset>
    </if>
    <if condition="$show['moderatedattachment']">
      <fieldset class="fieldset">
      <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
      $post[moderatedattachments]
      </table>
      </fieldset>
    </if>
    </div>
    <!-- / attachments -->
    </if>
    $template_hook[postbit_signature_start]
    $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig]
    <if condition="$post['signature']">
    <!-- sig -->
    <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="80%" align="center">
  <tr>
   <td class="thead" align="center">توقيع : $post[musername]</td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="alt1" title="$vbphrase[signature]" align="center">
   <p align="center">$post[signature]</td>
  </tr>
  </table>
    <!-- / sig -->
    </if>
    $template_hook[postbit_signature_end]
    <if condition="$show['postedited']">
    <!-- edit note -->
    <div class="smallfont">
      <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
      <em>
      <if condition="$show['postedithistory']">
        <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
      <else />
        <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
      </if>
      <if condition="$post['edit_reason']">
        $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
      </if>
      </em>
    </div>
    <!-- / edit note -->
    </if>
  </td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="alt2" align="center">
    <a href="album.php?u=$post[userid]" title="عرض البوم صور $post[username]" rel="nofollow"><img src="images/buttons/add_album.png" alt="عرض البوم صور $post[username]" border="0"/></a>
    <if condition="$show['reputationlink']">
    <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
    <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
    </if>
    <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
    <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
    $post[iplogged]
    &nbsp;
   </td>
   <if condition="$show['moderated']">
   <td class="alt2" align="$stylevar[right]">
   <else />
   <td class="alt1" align="$stylevar[right]">
   </if>
    <!-- controls -->
    <if condition="$post['editlink']">
    <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
    <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$post['forwardlink']">
    <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$post['replylink']">
    <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['multiquote_post']">
    <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
    <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['moderated']">
    <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
    </if>
    <if condition="$show['spam']">
    <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
    </if>
    <if condition="$show['deletedpost']">
    <if condition="$show['managepost']">
      <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
    <else />
      <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
    </if>
    </if>
    <if condition="$show['redcard']">
    <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
    <else />
    <if condition="$show['yellowcard']">
      <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
    </if>
    </if>
    $template_hook[postbit_controls]
    <!-- / controls -->
   </td>
  </tr>
  </table>
  $template_hook[postbit_end]
  <!-- post $post[postid] popup menu -->
  <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
   <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
   <tr>
    <td class="thead">$post[username]</td>
   </tr>
   <if condition="$show['profile']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$show['pmlink']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$show['emaillink']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$show['homepage']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$show['search']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
   <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   $template_hook[postbit_user_popup]
   </table>
  </div>
  <!-- / post $post[postid] popup menu -->
  الكود:

  <head>
  <style type="text/css">
  .infouser {
   font: normal 11px "tahoma";
   letter-spacing: 0px;
   vertical-align: middle;
   padding: 1px 2px;
   margin: 0 2px 2px;
  }
  .avataruser img {
   border:1px outset #ccebfb;
   margin: 10px auto 0;
   padding: 5px;
  }
  </style>
  </head>
  $template_hook[postbit_start]
  <table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
   <if condition="$show['announcement']">
    <td class="thead" style="font-weight:normal" colspan="2">
    <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
    <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
    </td>
   <else />
    <td class="thead" style="font-weight:normal" $post[scrolltothis]>
    <!-- status icon and date -->
    <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
    $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
    $post[firstnewinsert]
    <!-- / status icon and date -->
    </td>
    <td class="thead" style="font-weight:normal" align="$stylevar[right]">
    &nbsp;
    <if condition="$show['postcount']">المشاركة رقم: <a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
    <if condition="$show['inlinemod']">
      <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
    </if>
    </td>
   </if>
  </tr>
  <tr valign="top">
   <td class="alt2" width="200" style="text-align:center">
    <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" style="text-align:right">
   <tr>
    <td colspan="2" class="tcat" align="center">المعلومات</td>
   </tr>
  <tr>
    <td class="alt1 infouser">الكاتب:</td>
   
    <td class="alt2 infouser"><div id="postmenu_$post[postid]" align="center"><if condition="$show['profile']"><a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/11x11progress.gif" border="0" /> $post[musername] <img src="$stylevar[imgdir_misc]/11x11progress.gif" border="0" /></a>
    <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
    <else />
      $post[musername]
      </if></div>
    </td>
   </tr>
   <if condition="$post['usertitle']">
   <tr>
    <td class="alt1 infouser">اللقب:</td>
    <td class="alt2 infouser"><div align="center">$post[usertitle]</div></td>
   </tr></if>
   <if condition="$post['rank']">
    <tr>
    <td class="alt1 infouser">الرتبة:</td>
    <td class="alt2 infouser"><div align="center">$post[rank]</div></td>
   </tr></if>
   <if condition="$show['avatar']">
   <tr>
    <td colspan="2" class="alt2" align="center">الصورة الرمزية</td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan="2" align="center" class="thead"><div class="smallfont avataruser">
      &nbsp;<br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
      </div>
  </td>
   </tr></if>
   </table>
    $template_hook[postbit_userinfo_left]
    <div class="smallfont" style="text-align:right">
    <br />
    <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
   <tr>
    <td colspan="2" class="tcat" align="center">البيانات</td>
   </tr>
   <if condition="$post['joindate']"> <tr>
    <td class="alt1 infouser">التسجيل:</td>
    <td class="alt2 infouser"> $post[joindate]</td>
   </tr></if>
   <tr>
    <td class="alt1 infouser">العضوية:</td>
    <td class="alt2 infouser">$post[userid]</td>
   </tr>
   <if condition="$post['field2']">
    <tr>
    <td class="alt1 infouser">$vbphrase[location_perm]:</td>
    <td class="alt2 infouser">$post[field2]</td>
   </tr></if>
   <if condition="$post['age']">
   <tr>
    <td class="alt1 infouser">$vbphrase[age]:</td>
    <td class="alt2 infouser">$post[age]</td>
   </tr></if>
   <tr>
    <td class="alt1 infouser">$vbphrase[posts]:</td>
    <td class="alt2 infouser">$post[posts]</td>
   </tr>
   <tr>
    <td class="alt1 infouser">بمعدل :</td>
    <td class="alt2 infouser">$post[postsperday] يوميا</td>
   </tr>
    <if condition="$show['infraction']">
   <tr>
    <td class="alt1 infouser">$vbphrase[infractions]:</td>
    <td class="alt2 infouser">$post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</td>
   </tr></if>
   <if condition="$show['reputation']">
   <tr>
    <td class="alt1 infouser">معدل التقييم:</td>
    <td class="alt2 infouser"><span id="reppower_$post[postid]_$post[userid]">$post[reppower]</span></td>
   </tr>
   <tr>
    <td class="alt1 infouser">نقاط التقييم:</td>
    <td class="alt2 infouser"><span id="reppower_$post[postid]_$post[userid]">$post[reputation]</span></td>
   </tr>
   </if>
    <if condition="$show['reppower']">
   <tr>
    <td colspan="2" align="center" class="tfoot"><span id="repdisplay_$post[postid]_$post[userid]">$post[reputationdisplay]</span></td>
   </tr></if>
  </table>
      <div align="center">$template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]</div>
      <div align="center">$template_hook[postbit_userinfo_right]</div>
      </div><br />
  <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
   <tr>
    <td class="tcat" align="center">التوقيت</td>
   </tr>
  <tr>
    <td class="alt1">
  <div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="[url=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/]http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/[/url] flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
  <PARAM NAME=movie VALUE="[url=http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf]http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf[/url]">
  <PARAM NAME=quality VALUE=high>
  <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
  <param name="wmode" value="transparent">
  <param name="menu" value="false">
  <EMBED src="[url=http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf]http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf[/url]" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="[url=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer]http://www.macromedia.com/go/getflashplayer[/url]" menu="false">
  </EMBED></OBJECT></center></div>
  </td>
   </tr>
   </table>
  <br />
      <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" style="text-align:right">
   <tr>
    <td colspan="2" class="tcat" align="center">الإتصالات</td>
   </tr>
  <tr>
    <td class="alt1 infouser">الحالة:</td>
    <td class="alt2 infouser"><div align="center">$post[onlinestatus]</div></td>
   </tr>
   <tr>
    <td class="alt1 infouser">وسائل الإتصال:</td>
    <td class="alt2 infouser"><div align="center">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div></td>
    </tr>
  </table>
  <br />
   </td>
   <if condition="$show['moderated']">
   <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]">
   <else />
   <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]">
   </if>
    $template_hook[postbit_messagearea_start]
    <if condition="$thread['firstpostid'] != $post['postid']">
    <font color="#000000">كاتب الموضوع : </font>
  <a target="_blank" href="member.php?$session[sessionurl]u=$thread[postuserid]" title="المزيد من المعلومات عن $thread[postusername]">
  $thread[postusername]</a>
  </if>
  <if condition="THIS_SCRIPT != 'private'">
  <font color="#000000">المنتدى : </font>
  <a target="_blank" href="forumdisplay.php?f=$forum[forumid]" title="الإنتقال للمنتدى">
  $forum[title]</a></if>
  <!-- الموضوع والأيقونة -->
    <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
    <!-- icon and title -->
    <div class="smallfont">
      <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
      <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
    </div>
    <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
    <!-- / icon and title -->
    </if>
    <!-- message -->
    <div id="post_message_$post[postid]">
    $ad_location[ad_showthread_firstpost_start]
    <center><p style="font-family:Arial;font-size:16pt;font-weight:bold">$post[message]</p></center>
    </div>
    <!-- / message -->
  <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
    <if condition="$show['attachments']">
    <!-- attachments -->
    <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">
    <if condition="$show['thumbnailattachment']">
      <fieldset class="fieldset">
      <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
      <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
      $post[thumbnailattachments]
      </div>
      </fieldset>
    </if>
    <if condition="$show['imageattachment']">
      <fieldset class="fieldset">
      <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
      <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
      $post[imageattachments]
      </div>
      </fieldset>
    </if>
    <if condition="$show['imageattachmentlink']">
      <fieldset class="fieldset">
      <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
      $post[imageattachmentlinks]
      </table>
      </fieldset>
    </if>
    <if condition="$show['otherattachment']">
      <fieldset class="fieldset">
      <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
      $post[otherattachments]
      </table>
      </fieldset>
    </if>
    <if condition="$show['moderatedattachment']">
      <fieldset class="fieldset">
      <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
      $post[moderatedattachments]
      </table>
      </fieldset>
    </if>
    </div>
    <!-- / attachments -->
    </if>
    $template_hook[postbit_signature_start]
    $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig]
    <if condition="$post['signature']">
    <!-- sig -->
    <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="80%" align="center">
  <tr>
   <td class="thead" align="center">توقيع : $post[musername]</td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="alt1" title="$vbphrase[signature]" align="center">
   <p align="center">$post[signature]</p></td>
  </tr>
  </table>
    <!-- / sig -->
    </if>
    $template_hook[postbit_signature_end]
    <if condition="$show['postedited']">
    <!-- edit note -->
    <div class="smallfont">
      <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
      <em>
      <if condition="$show['postedithistory']">
        <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
      <else />
        <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
      </if>
      <if condition="$post['edit_reason']">
        $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
      </if>
      </em>
    </div>
    <!-- / edit note -->
    </if>
  </td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="alt2" align="center">
    <a href="album.php?u=$post[userid]" title="عرض البوم صور $post[username]" rel="nofollow"><img src="images/buttons/add_album.png" alt="عرض البوم صور $post[username]" border="0"/></a>
    <if condition="$show['reputationlink']">
    <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
    <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
    </if>
    <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
    <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
    $post[iplogged]
    &nbsp;
   </td>
   <if condition="$show['moderated']">
   <td class="alt2" align="$stylevar[right]">
   <else />
   <td class="alt1" align="$stylevar[right]">
   </if>
    <!-- controls -->
    <if condition="$post['editlink']">
    <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
    <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$post['forwardlink']">
    <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$post['replylink']">
    <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['multiquote_post']">
    <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
    <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
    </if>
    <if condition="$show['moderated']">
    <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
    </if>
    <if condition="$show['spam']">
    <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
    </if>
    <if condition="$show['deletedpost']">
    <if condition="$show['managepost']">
      <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
    <else />
      <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
    </if>
    </if>
    <if condition="$show['redcard']">
    <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
    <else />
    <if condition="$show['yellowcard']">
      <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
    </if>
    </if>
    $template_hook[postbit_controls]
    <!-- / controls -->
   </td>
  </tr>
  </table>
  $template_hook[postbit_end]
  <!-- post $post[postid] popup menu -->
  <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
   <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
   <tr>
    <td class="thead">$post[username]</td>
   </tr>
   <if condition="$show['profile']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$show['pmlink']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$show['emaillink']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$show['homepage']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$show['search']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   <if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
   <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
   </if>
   $template_hook[postbit_user_popup]
   </table>
  </div>
  <!-- / post $post[postid] popup menu -->  ــــــــــــــــــــــ :[ Shabab El DeLta]: ـــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  avatar
  الزعيم كول
  الادارة العامة
  الادارة العامة

  عدد المساهمات : 138
  تاريخ التسجيل : 23/10/2009
  العمر : 26

  معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://sheldelta.ibda3.org

  الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

  الرجوع الى أعلى الصفحة

  - مواضيع مماثلة

   
  صلاحيات هذا المنتدى:
  لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى